دوره های سازمانی

آموزش يكي از موثرترين عوامل در تغيير رفتار و ارتقاء مهارت منابع انساني است. برای توسعه منابع انسانی لازم است که سرمایه گذاری مستمری انجام شود. سازمان ها معمولاً برای ارتقاء منابع انسانی خود از استراتژی های متنوعی استفاده می کنند، این استراتژی ها تضمین می کند که سازمان برای کارکنان خود فرصت توسعه مهارت ها و دانش در سطوح شایستگی و توانمندی هایشان را در قالب آموزش سازمانی فراهم می نماید.

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجراي آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داد و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمانهاي امروزي تغییر و تحول میباشد، درچنین شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحولات سریع، اگر نتوانیم متناسب با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را هم گام سازیم، قربانی آن خواهیم شد.

بنابراین نیاز به یادگیري سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. به گونه اي که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاري بر آموزش در بهره وري سازمانی را نشان داده است. در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه ریزي شود. چرا که آموزش و بهسازي کارکنان اقدامی راهبردي است که در سطح فردي باعث ارزشمندي و رضایت مندي فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود.

هر سازمانی به افراد آموزش دیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار میرود نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. اگر توانائیهاي کارکنان موجود سازمان پاسخگوي این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد اما اگر کارکنان سازمان داراي دانش، اطلاعات، مهارتهاي لازم و مناسب نباشند سازمان را دچار مشکلات و ضایعات عدیده مالی و اداري و غیره خواهند کرد. از آنجا که تکنولوژي به سرعت رشد میکند بنابراین کارکنان متخصص و ماهر هم در زمان کوتاهی پس از استخدام نیازمند دریافت دانش و مهارت میباشند.

بسیاري از مدیران ارشد سازمانها بر این ادعا هستند که نیروي انسانی آنها سرمایههاي واقعی در سازمانهایشان هستند. اما با مطالعهاي ساده میتوان پی برد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند نیستند، چرا که اگر بر آوردن نیازهاي عاطفی، مادي وارتباطاتی نیروي انسانی را محوراصلی مدیریت نیروي انسانی در سازمانها قرار دهیم، خواهیم دید که به طور مثال به برخی از نیازهاي اساسی کارکنان در سطح سازمانها از جمله: نیاز به آموزش و بهسازي کارکنان،که یکی از رموز موفقیت سازمانها در دنیاي پر شتاب امروز میباشد، توجه چندانی نمیشود.

آموزش نیروي انسانی سرمایه گذاري پر سودي به شمار می آید، که بازده آن در واقع یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر در سازمان مورد توجه قرار گیرد، چرا که آموزش یکی از راههاي اصولی و منطقی هدایت تلاشهاي کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیري استعدادهاي نهفته، به کار اندازي قدرت تخیل و به وجود آمدن حسن انعطاف پذیري فکري لازم در کارکنان خواهد شد.

عناوین

 • عمومی
 • اداری، منابع انسانی
 • مدیریت سلامت و بهداشت
 • مدیریت
 • اداری، منابع انسانی، پشتیبانی
 • HSE
 • HRS
 • عمومی و مدیریت
 • منابع انسانی
 • پشتیبانی-اداری
 • منابع انسانی
 • اقتصادی، بازرگانی و مالی
 • ایمنی،بهداشت و محیط زیست
 • فنی و مهندسی
 • نرم افزارهای کاربردی معدن و زمین شناسی
 • عمومی
 • مکانیک – ماشین آلات
 • زمین شناسی و اکتشاف
 • استخراج
 • کانه آرائی و فراوری مواد معدنی