قانون تجارت و مهارت های بانکی

دوره ۲۰ ساعته قانون تجارت و مهارت های بانکی
برخی از سرفصل ها:
بخش اول قانون تجارت:
-شخصیت حقوقی شامل انواع شرکت و ارکان شرکت
-تجار و معاملات تجاری
-دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
-شرکت های تجارتی
-حق العمل کاری
-ضمانت
-ورشکستگی
-ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
-اسم تجارتی
بخش دوم:تجارت الکترونیک
-مقررات عمومی
-دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
-جبران خسارت
بخش سوم:مهارت های بانکی
-خدمات جدید بانکی
-قانون جدید چک
-بانکداری جامع
-محصولات و طرح های اعتباری
-انواع خدمات ارزی و سامانه های بانکی تحت وب