مالی و حسابداری

ردیف عنوان دوره مدت دوره مدرسین شروع دوره شهریه دوره توضیحات
۱ حسابداری پایه (اصول و مفاهیم) ۳۲ ساعت آقای حسنی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ریال ۱-آشنایی با اصول حسابداری و مفاهیم آن

۲-آشنایی با صورتهای مالی (ترازنامه،صورت تغییرات سرمایه،صورت سود و زیان)

۳-آشنایی با ثبت فعالیتهای مالی

۴-آشنایی با دفاتر حسابداری (روزنامه-کل)

۵-تهیه تراز آزمایشی کل

۶-آشنایی با مفاهیم استهلاک دارایی ها و نحوه محاسبه آن به روشهای خط مستقیم و نزولی و روش تولید،کارکرد،مجموع سنوات)

۷-استفاده از کاربرگ و انجام عملیات مربوط به تعدیل حسابها به منظور تهیه صورتهای مالی خدماتی

۸-بستن حسابهای خدماتی (موقت و دائم)

۹-بستن حسابهای موسسات بازرگانی (موقت و دائم)

۱۰-حسابداری حقوق و دستمزد

۱۱-حسابداری وجوه نقد و کنترل آن (صندوق،بانک،صورت مغایرات بانکی،تنخواه)

۱۲-حسابداری ارزیابی حسابهای دریافتنی (نحوه ثبت،مطابات مشوک الوصول،مطالبات سوخت شده،روش حذف مستقیم،روش ایجاد ذخیره،نحوه انعکاس آن در ترازنامه)

۱۳-حسابداری اسناد تجاری (سفته) و روشهای وصول ظهر نویسی و فروش اسناد دریافتنی)

۱۴-حسابداری شرکتهای غیر سهامی (تشکیل،ورود،خروج،انحلال)

۱۵-حسابداری شرکتهای سهامی (تشکیل،روشهای متداول تقسیم سود،سود نقدی و غیر نقدی،سود سهمی،پاره سهم،حق تقدم)

۱۶-کاهش و افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

۱۷-بستن حسابهای شرکتهای سهامی

۲ حسابداری کاربردی ۳۲ ساعت آقای افزون ۹۷/۰۵/۰۶ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال مروری بر مفاهیم و اصول حسابداری

صورتهای مالی (ترازنامه- صورت سود و زیان-تغییرات سرمایه)

کلیات چگونگی طراحی کدینگ حسابداری

ثبت فعالیتهای مالی

دفاتر قانونی (روزنامه-معین-کل)

استهلاک و روشهای محاسبه آن

بستن حسابهای موقت (سود و زیانی) و دائم (ترازنامه ای)

روشهای ارزیابی موجودی کالا

قوانین کار و تامین اجتماعی (حقوق و دستمزد)

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری وجوه نقد و کنترل آن

حسابداری ارزیابی حسابهای دریافتنی

افزایش و کاهش سرمایه

 

 

۳ قانون کار و تامین اجتماعی و قانون تامین اجتماعی ۲۴ ساعت آقای حسنی ۹۷/۰۶/۰۶ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال محتواي دوره قانون كار و تامین اجتماعی

تعاريف و كليات، تاريخچه قانون كار در ايران ،مشمولين قانون كار ،قرارداد كار،شرايط كار،مزد، مزايا و فوق العاد‌ها ،تعطيلات و مرخصي‌ها،مراجع حل اختلاف ،قانون تامين اجتماعي ،تامين اجتماعي و سير تحول آن در ايران ،مشمولين قانون تامين اجتماعي ،شناسايي كارفرمايان و بيمه شدگان ،حق بيمه ،تكاليف كارفرمايان،امور بيمه شدگان ،بيمه بيكاري ،مشمولين بيمه بيكاري ،شرايط پرداخت بيمه بيكاري ،مقررات عمومي

 

۴ اظهارنامه های مالیاتی ۱۵ ساعت آقای افزون ۹۷/۰۷/۰۳ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال -آشنایی با اصول حسابداری و مفاهیم آن

۲-آشنایی با صورتهای مالی (ترازنامه،صورت تغییرات سرمایه،صورت سود و زیان)

۳-آشنایی با ثبت فعالیتهای مالی

۴-آشنایی با دفاتر حسابداری (روزنامه-کل)

۵-تهیه تراز آزمایشی کل

۶-آشنایی با مفاهیم استهلاک دارایی ها و نحوه محاسبه آن به روشهای خط مستقیم و نزولی و روش تولید،کارکرد،مجموع سنوات)

۷-استفاده از کاربرگ و انجام عملیات مربوط به تعدیل حسابها به منظور تهیه صورتهای مالی خدماتی

۸-بستن حسابهای خدماتی (موقت و دائم)

۹-بستن حسابهای موسسات بازرگانی (موقت و دائم)

۵ حسابداری مالیاتی برای حسابداران ۳۲ ساعت آقای سنجری ۹۷/۰۶/۰۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال تعريف حسابداري مالياتي ، تعريف شخصيت حقوقي، تاريخچه ماليات ،تعريف ماليات، نقش ماليات در اقتصاد، نسبت مالياتي و مقايسه ماليات در كشورها ،منابع مالياتي ،جايگاه ماليات در درآمدهاي ايران، انواع ماليات، اصول ماليات اشخاص مشمول ماليات در ايران ،اشخاص معاف از پرداخت ماليات در ايران ،ماليات‌هاي تكليفي: ماليات حقوق، حق الزحمه، اجاره دفاتر قانوني و آئين نامه تحرير دفاتر، ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي ،فعاليت‌هاي مالياتي ،هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات مقررات عمومي ، تشويقات و جرائم مالياتي ،ماليات بردرآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال املاك و ماليات حق واگذاري ،مراحل مالياتي از تشخيص تا قطعيت ،انحلال شركت‌ها،تنظيم اظهار نامه مالياتي

 

۶ حسابداری بهای تمام شده ۳۲ ساعت آقای شعبان نژاد ۹۷/۰۶/۱۴ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال تعريف هزينه و هزينه‌يابی و روش‌های طبقه بندی هزينه‌ها ،تجزيه عوامل تشکيل دهنده قيمت تمام شده، روش‌های کنترل و ارزشيابی موجودی‌های مواد و کالا شامل: تشريح سيستم ثبت ادواری و سيستم ثبت دائمی ،موجودی کالا، روش‌های ارزشيابی مواد و کالای صادره از انبار حسابداری و کنترل هزينه‌های دستمزد شامل روش‌های گردآوری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ،روش‌های پرداخت حقوق و دستمزد حسابداری ،هزينه‌های سربار شامل: تعريف سربار برآوردی، سربار جذب شده، سربار واقعی سطوح فعاليت و تعيين مبانی تسهيم ،تعيين نرخ جذب سربار و تعيين اضافه يا کسر جدب سربار، شناسايی دواير توليدی و دواير خدماتی ،معرفی روش‌های تخصيص هزينه‌های سربار به دواير توليدی گردش حساب‌ها و ثبت دفاتر و سيستم حسابداری صنعتی ،روش هزينه يابی سفارش کالا ،هزينه يابي مرحله اي شامل: اهداف و كاربرد هزينه يابي مرحله اي ،گردش حسابها و نحوه ثبت دفاتر با استفاده از هزينه يابي مرحله اي ،مبحث ضايعات (ضايعات عادي، ضايعات فوق العاده تهيه گزارش هزينه توليد در هر يك از مراحل توليد، هزينه يابي محصولات مشترك و فرعي شامل: شناسايي محصولات فرعي و ويژگي آنها ،معرفي روش‌هاي هزينه محصولات فرعي و نحوه ثبت دفاتر شناسايي محصولات مشترك و ويژگي‌هاي آنها تشخيص هزينه‌هاي مشترك و هزينه‌هاي قابل تفكيك ،روش‌هاي تسهيم هزينه‌هاي مشترك ،هزينه يابي استاندارد شامل: اهداف و كاربرد هزينه‌يابي استاندارد، تعيين استانداردهاي عوامل توليد (مواد- كار سربار) ،محاسبه انحرافات عوامل توليد به روش هاي يك – دو – سه- چهار انحرافي ،روشهای ثبت دفاتر در سيستم هزينه‌يابی استاندارد
۷ آشنایی با نرم افزار حسابداری ۳۲ ساعت همکاران سیستم ۹۷/۰۷/۱۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۸ تحریر دفاتر قانونی (روزنامه-کل) ۸ ساعت آقای افزون ۹۷/۰۵/۳۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال · مقدمات و آشنایی با انواع صورت های مالی

· درک و تحلیل ترازنامه

· درک و تحلیل صورت سود و زیان

· درک و تحلیل صورت گردش وجوه نقد

· تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

· نحوه تهیه و تنظیم صحیح یادداشت های توضیحی پیوست

· نحوه تحریر دفاتر قانونی

 

کل مدت زمان آموزش ۱۶۲ ساعت
میزان سرمایه گذاری برای کل دوره آموزش ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال