مهارت های عمومی

عنوان دوره آموزشی :  اصول و فنون مذاکره بین الملل

محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:

آشنایی با مراحل مذاکره Negotiation stages •ارتباط مذاکره، قرارداد و پروژه The relation between negotiation, contract and project

• فرایند شروع پروژه تا تشکیل تیم مذاکره Project process: start to team formation

• افراد و نقشهای مهم تیم مذاکره People and important role in negotiation team

• مطالعات قبل از جلسه Pre- session studies

• مکان و زمان جلسه Place and time of session

• دستور جلسه agenda

• آداب جلسات مذاکره حرفه ای Professional negotiation session formalities

• نبایدهای مذاکرات حرفه ای Professional negotiation NOTs

• نیرنگهای مذاکرات Negotiation deceptions

• ویژگیهای شخصیتی مذاکره کننده حرفه ای Personal characteristics of professional negotiators

• هنر سوال پرسیدن در جلسات The art of questioning

• هنر پرزنت کالا The art of presenting a product

• فنون بستن معاملات Sales closing techniques

• یکصد و ده جمله مفید در مذاکرات useful sentences in negotiation110

عنوان دوره آموزشی : مدیریت استرس
معرفی دوره : فراگیران پس از گذراندن دوره مدیریت استرس باید بدانند هنگام رویارویی با فشارهای روحی چه شیوه ای باید پیش بگیرند.
محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:
تعریف استرس
انواع فشارهای روحی
نقش محیط کار و ماهیت کار در ایجاد استرس
حد متعادل استرس و فشارهای روحی
علائم ابتلا به فشار روحی
غیر متعادل شیوه رویارویی با فشارهای روحی

 عنوان دوره آموزشی : مدیریت بر خود
هدف کلی دوره : تسلط هرچه بیشتر جهت مدیریت وجود نفسانی خود و شناخت و برقراری تعامل بهتر با دیگران
محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:

۱- عوامل موثر بر شادی و رضایت
۲- هدف گذاری
۳- برنامه ریزی
۴- مدیریت زمان
۵- بهره وری، اثر بخشی و بازده
۶- مهارت‌ های ارتباطی
۷- حل مسئله
۸- خلاقیت
۹- خودآگاهی/خودشناسی
۱۰- مدیریت احساسات

عنوان دوره آموزشی : مدیریت زمان
 هدف کلی دوره : یکی از مهمترین دغدغه های امروزه، برنامه ریزی بر روی وقت و زمان می باشد، معمولا بسیاری از افراد در مدیریت زمانشان ضعیف هستند و نمی توانند بخوبی آن را مدیریت کنند، این درحالی است که مدیریت صحیح و درست زمان می تواند تاثیر بسیار مطلوبی بر بهره وری بگذارد.
اهداف رفتاری (هدف آموزشی ):
۱- آشنایی با مدیریت زمان و اهمیت هدف گذاری
۲- توانایی هدف گذاری هوشمندانه(SMART)
۳- آشنایی با مدیریت زمان و اهمیت برنامه ریزی
۴- توانایی اولویت بندی به روش ABCD
۵- آشنایی با مدیریت زمان و اهمیت برون سپاری
۶- آشنایی با ابعاد موفقیت حرفه ای
محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:
۱- مدیریت زمان و اهمیت هدف گذاری
۲- هدف گذاری هوشمندانه(SMART)
۳- مدیریت زمان و اهمیت برنامه ریزی
۴- ۶P در برنامه ریزی
۵- روش و ابزار برنامه ریزی
۶- مدیریت زمان و اهمیت اولویت بندی
۷- اولویت بندی به روش ABCD
۸- مدیریت زمان و اهمیت برون سپاری
۹- موفقیت حرفه ای و اهمیت اخلاق
۱۰- موفقیت حرفه ای و اهمیت یادگیری مستمر
۱۱- موفقیت حرفه ای و اهمیت دانش مالی
۱۲- موفقیت حرفه ای و اهمیت روابط و ارتباطات
۱۳- موفقیت حرفه ای و اهمیت فناوری اطلاعات
۱۴- موفقیت حرفه ای و اهمیت همراهی با تغییرات
۱۵- موفقیت حرفه ای و اهمیت تفکر استراتژیک

 عنوان دوره آموزشی : کار تیمی

هدف کلی دوره : آشنايی كاركنان با مفاهیم گروه وکارکردهای گروه درشکل گیری ساختارهای بهینه سازمانی واثرات کیفی وکمی در روند پویایی سازمان.

محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:
تعريف ومفهوم گروه
فلسفه وجودی ومشروعیت گروه
شناخت ویژگیها، ارزشها و انواع گروهها
تفاوت گروه و تیم، شناخت آفتهای تیمی
آسیب شناسی تصمیم گیریهای گروهی
شناخت کار تیمی و تیم سازی درسازمانها
گروههای کارمشارکتی وحل مسئله گروهی
سبکهای تصمیم گیری وشناخت حل مسئله گروهی