ارتباط با ما

ایمیل : imikerman@live.com

شماره تماس : ۵-۳۲۴۳۹۰۷۳-۰۳۴

فاکس : ۳۲۴۴۵۶۰۹-۰۳۴

شماره های داخلی :

اداری : ۱۰۱

حسابداری : ۱۰۲

آموزش : ۱۰۴-۱۰۹

مشاوره : ۱۰۷-۱۱۰

آدرس :

کرمان -بلوار فارابی- نبش فارابی۵